V’ahavta


“V’ahavta” by KayaStern-Kaufman. Released: 2020.