2022 Chanukah 3-p Kabbalat Shabbat handout


2022 Chanukah 3-p Kabbalat Shabbat handout